element grafiki
JBS- profesjonalne rozwi─?zania IT


G??ównym celem dzia??alno??ci naszej firmy jest pomoc w zakresie szeroko rozumianej informatyki. U nas Klient b─?dzie móg?? skorzysta─? z fachowej porady informatycznej, zakupi─? sprz─?t, skorzysta─? z us??ug serwisowych, doradczych oraz szkoleniowych. Staramy si─? dobiera─? nasze rozwi─?zania wed??ug potrzeb Klienta, zachowuj─?c najwy??sze standardy proponowanych rozwi─?za??.

Zdajemy sobie spraw─?, ??e w dzisiejszych czasach nale??y stale si─? rozwija─?. Dlatego nieustannie si─? szkolimy i podnosimy nasze kwalifikacje, aby zapewni─? Klientowi najwy??sz─? jako??─? oferowanych us??ug.

 

 

O firmie

 

Wieloletnia wspó??praca grupy ludzi, dla których informatyka jest pasj─? zaowocowa??o powstaniem firmy JBS. Zespó?? naszych in??ynierów posiada bogate do??wiadczenie w bran??y technologii i us??ug informatycznych. ??wiadczymy kompleksowe us??ugi dla ma??ych i ??rednich przedsi─?biorstw oraz dla klientów indywidualnych. Koncentrujemy si─? wy??─?cznie na solidnych rozwi─?zaniach informatycznych pozwalaj─?cych utrzymywa─? ??wiadczone us??ugi na najwy??szym poziomie. Proponowane rozwi─?zania projektujemy indywidualnie wed??ug potrzeb klientów.

 

Zaufali nam mi─?dzy innymi:

 1. SKOK im. Miko??aja Kopernika

 2. Prohamat Sp. z o.o.

 3. Cagro Sp. z o. o.

 4. Incop

 5. Technika Zabezpiecze?? Adam Albrycht

 6. A1 Projekt sp. z o.o.

 7. Macar s.c.

 8. Ko??o ?üowieckie "Swierklaniec" w Nakle ??l─?skim 

 9. Piekarnia cukiernia Bracia Rembek

 10. Biuro Rachunkowe Contador

 11. Mott Macdonald Polska Sp. z o.o. 

Oferta


Koncentrujemy si─? przede wszystkim na zapewnianiu najwy??szej jako??─? us??ug dla naszych Klientów. 

Oferujemy profesjonalne rozwi─?zania dla firm oraz osób indywidualnych. Nasze dotychczasowe do??wiadczenie pomaga nam w podj─?ciu si─? nawet najtrudniejszych zlece?? jednocze??nie ceni─?c czas Klienta. Pracujemy na oryginalnym sprz─?cie najwy??szej jako??ci, dzi─?ki któremu mo??emy zagwarantowa─? Klientowi d??ugi czas bezawaryjnej pracy. Dodatkowo oferujemy profesjonalne doradztwo informatyczne oraz kursy i szkolenia komputerowe.

Przyk??adowy cennik oferowanych us??ug. Ceny mog─? si─? zmienia─? w zale??no??ci od indywidualnych potrzeb klienta. 

Dane kontaktowe

JBS profesjonalne rozwi─?zania IT
ul. Witczaka 160
41-902 Bytom

NIP 626-290-18-65
REGON 243125331

 

Logo JBS

Biuro czynne:
poniedzia??ek - czwartek
sobota
niedziela

tel. 32 797 68 13

 

09:00-17:00
nieczynne
nieczynne

kom. 787 028 460


 

 


Wy??wietl wi????ksz???? map????

Aktualno??ci
Historia


Firm─? JBS tworzy zespó?? doskonale wyszkolonych fachowców z wieloletnim do??wiadczeniem. Od 2013 dzia??amy na lokalnym rynku ca??y czas rozwijaj─?c i poszerzaj─?c swoje umiej─?tno??ci i zakres us??ug. 

Klienci


Zaufali nam mi─?dzy innymi:

 1. SKOK im. Miko??aja Kopernika
 2. Prohamat Sp. z o.o.
 3. Cagro Sp. z o. o.
 4. Incop
 5. Technika Zabezpiecze?? Adam Albrycht
 6. A1 Projekt sp. z o.o.
 7. Macar s.c.
 8. Ko??o ?üowieckie "Swierklaniec" w Nakle ??l─?skim 
 9. Piekarnia cukiernia Bracia Rembek
 10. Biuro Rachunkowe Contador
 11. Mott Macdonald Polska Sp. z o.o.
Dzi─?kujemy.

 

 

Partnerzy


Nasi aktualni partnerzy biznesowi:

ABCData
TauMedia
Progres IT
Technika Zabezpiecze?? 
Abakus Sp. z o.o.
Demex Sp. z o.o.
Obs??uga Reklamy Zewn─?trzej Bytom
Atest GAZ
BHPartner
Tenneco
TestPol
IS Service
Kos-el

Serwis sprz─?tu komputerowego


W ramach serwisu komputerowego oferujemy m.in.:

- napraw─? laptopów i komputerów stacjonarnych,
- napraw─? urz─?dze?? peryferyjnych,
- instalacj─? systemów operacyjnych, 
- rozwi─?zywanie problemów z oprogramowaniem,
- instalacj─? sterowników, oprogramowania oraz urz─?dze??,
- konfiguracj─? sieci bezprzewodowych,
- usuwanie wirusów i szkodliwego oprogramowania,
- kopie zapasowe i archiwizacje danych.

Pobierz i zapoznaj si─? ze szczegó??owym cennikiem: CENNIK

Outsourcing IT


"Je??li jest co??, czego nie potrafimy zrobi─? wydajniej, taniej i lepiej ni?? konkurenci, nie ma sensu, ??eby??my to robili i powinni??my zatrudni─? do wykonania tej pracy kogo??, kto zrobi to lepiej ni?? my."

Henry Ford – ameryka??ski przemys??owiec, za??o??yciel Ford Motor Company

Dla prawid??owego funkcjonowania firmy, niezb─?dne jest zapewnienie nale??ytej opieki nad infrastruktur─? informatyczn─?. Skoncentruj si─? na w??asnych planach biznesowych pozostawiaj─?c obszar IT specjalistom. Outsourcing pozwala zaoszcz─?dzi─? czas i koszta utrzymania infrastruktury IT. Nie musisz zatrudnia─? i szkoli─? pracowników obawiaj─?c si─?, ??e odejd─?. Zapewniamy najwy??sz─? jako??─? us??ug, nieustannie si─? szkolimy i mamy dost─?p do najnowszych technologii. Zaufaj nam.

Stworzyli??my dla naszych Klientów pakiety oferowanych przez nas us??ug. Jeste??my otwarci na sugestie naszych Klientów i stworzenie indywidualnych warunków wspó??pracy.


Pobierz i zapoznaj si─? ze szczegó??owym cennikiem: CENNIK

Sieci komputerowe

 

W dzisiejszych czasach funkcjonowanie przedi─?biorstwa bez sieci komputerowej jest praktycznie niemo??liwe. Dobrze zaprojektowana i utrzymana sie─? komputerowa gwarantuje bezawaryjn─? prac─? przedsi─?biorstwa w warunkach maksymalnego obci─???enia, zapewnia sta??y dost─?p do zasobów sieciowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencja??u firmy. Wychodz─?c na przeciw klientom, firma JBS oferuje Pa??stwu pe??en zakres us??ug zwi─?zanych z sieciami komputerowymi oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Zakres ??wiadczonych us??ug obejmuje m.in.:
- projektowanie i budow─? okablowania strukturalnego (LAN, WLAN),
- rozbudow─? i konserwacj─? istniej─?cych sieci komputerowych,
- analiz─?, diagnostyk─?, testy oraz wykonanie dokumentacji powdro??eniowej,
- administracj─? sieci komputerowych (LAN, WLAN, VoIP),
- instalacj─? i konfiguracj─? serwerowych systemów operacyjnych,
- zapewnienie ci─?g??o??ci dzia??ania sieci komputerowych,
- kompleksowe us??ugi wsparcia technicznego.

W celu uzyskania szczegó??owych informacji na temat us??ug sieciowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailem na adres sieci@jb-s.pl

 

Doradztwo informatyczne


Storna w przebudowie. Przepraszamy.

Audyty IT


Storna w przebudowie. Przepraszamy.

Pogotowie komputerowe


Storna w przebudowie. Przepraszamy.

Szkolenia obs??ugi komputera


Storna w przebudowie. Przepraszamy.

Sklepy i strony internetowe


Storna w przebudowie. Przepraszamy.

Sprzeda?? sprz─?tu komputerowego


Posiadamy w swojej ofercie srzeda?? sprz─?tu komputerowego; laptopy nowe i powystawowe, komputery oraz akcesoria kopmuterowe.

Wszystkie produkty znajd─? Pa??stwo w naszym sklepie pod adresem www.jbslaptopy.pl

Szybki kontakt:
biuro@jb-s.pl
tel. 32 797 68 13, 787 028 460
Wszelkie prawa zastrze┼╝one ┬ę JBS 2013